Có 1 kết quả:

zhèng guī jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) regular army
(2) standing army