Có 1 kết quả:

zhèng wù

1/1

zhèng wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) true or false?
(2) correct or incorrect
(3) to correct errors (in a document)