Có 1 kết quả:

zhèng fù diàn zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

electrons and positrons