Có 1 kết quả:

zhèng xié xiāng zhēng ㄓㄥˋ ㄒㄧㄝˊ ㄒㄧㄤ ㄓㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

term in TCM describing the progress of disease as an opposition between vital energy 正氣|正气[zheng4 qi4] and pathogeny 邪氣|邪气[xie2 qi4]