Có 1 kết quả:

zhèng diàn zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

positron (antiparticle of the electron)