Có 1 kết quả:

zhèng diàn zǐ zhào shè duàn céng shè yǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

positrion emission tomography (PET)