Có 1 kết quả:

zhèng diàn zǐ fā shè céng xī

1/1

Từ điển Trung-Anh

positron emission tomography (PET)