Có 1 kết quả:

zhèng diàn zǐ fā shè duàn céng zhào xiāng shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

positron emission tomography (PET)