Có 1 kết quả:

zhèng diàn zǐ fā shè jì suàn jī duàn céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

PET, positron emission tomography (medical imaging method)