Có 1 kết quả:

zhèng yīn

1/1

zhèng yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) standard pronunciation
(2) to correct sb's pronunciation

Một số bài thơ có sử dụng