Có 1 kết quả:

zhèng gǔ bā fǎ

1/1

zhèng gǔ bā fǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the eight methods of bone setting
(2) Chinese osteopathy