Có 1 kết quả:

cǐ lù bù tōng

1/1

cǐ lù bù tōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) this road is blocked
(2) fig. This method does not work.
(3) Doing this is no good.