Có 1 kết quả:

bù lǚ wéi jiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to have difficulty walking (idiom)
(2) to walk with difficulty