Có 1 kết quả:

bù qiāng

1/1

bù qiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rifle
(2) CL:把[ba3],枝[zhi1]