Có 1 kết quả:

bù dào

1/1

bù dào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) walking path
(2) pathway

Một số bài thơ có sử dụng