Có 2 kết quả:

bù zhòubù zòu

1/2

bù zhòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) procedure
(2) step

Một số bài thơ có sử dụng

bù zòu

phồn thể

Từ điển phổ thông

các bước tiến hành một việc gì

Một số bài thơ có sử dụng