Có 2 kết quả:

bù zhòubù zòu

1/2

bù zhòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) procedure
(2) step

bù zòu

giản thể

Từ điển phổ thông

các bước tiến hành một việc gì