Có 1 kết quả:

wǔ hóu cí

1/1

wǔ hóu cí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) memorial hall to Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 (many of them in different town)
(2) refers to tourist attraction in Chengdu 成都

Một số bài thơ có sử dụng