Có 1 kết quả:

wǔ xiá

1/1

wǔ xiá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) martial arts chivalry (Chinese literary, theatrical and cinema genre)
(2) knight-errant