Có 1 kết quả:

wǔ qì xì tǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

weapon system