Có 1 kết quả:

wǔ qì jí bié cái liào

1/1

Từ điển Trung-Anh

weapons-grade material