Có 1 kết quả:

wǔ duàn

1/1

wǔ duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) arbitrary
(2) subjective
(3) dogmatic

Một số bài thơ có sử dụng