Có 1 kết quả:

wǔ dàn

1/1

wǔ dàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

female military role in a Chinese opera