Có 1 kết quả:

Wǔ chāng Qǐ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Wuchang Uprising of October 10th, 1911, which led to Sun Yat-sen's Xinhai Revolution and the fall of the Qing dynasty