Có 1 kết quả:

wǔ zhí

1/1

wǔ zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) military official
(2) military position (i.e. job)