Có 1 kết quả:

wǔ yì gāo qiáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

highly skilled in martial arts