Có 1 kết quả:

wǔ zhuāng bù duì

1/1

Từ điển Trung-Anh

armed forces