Có 1 kết quả:

wāi guā liè zǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ugly
(2) repulsive