Có 1 kết quả:

wāi diǎn zi

1/1

wāi diǎn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) illegal device
(2) devious
(3) crooked