Có 1 kết quả:

suì bù wǒ yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Time and tide wait for no man (idiom)