Có 1 kết quả:

suì chū

1/1

suì chū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

annual expenditure

Một số bài thơ có sử dụng