Có 1 kết quả:

suì yuè rú suō

1/1

Từ điển Trung-Anh

time flies (idiom)