Có 1 kết quả:

suì suì píng ān

1/1

Từ điển Trung-Anh

May you have peace year after year (New Year's greeting)