Có 1 kết quả:

suì lán

1/1

suì lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

late season of a year

Một số bài thơ có sử dụng