Có 1 kết quả:

suì shǒu

1/1

suì shǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

start of the year

Một số bài thơ có sử dụng