Có 1 kết quả:

lì lái zuì dī diǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

all time low (point)