Có 1 kết quả:

lì shǐ chéng běn

1/1

Từ điển Trung-Anh

historic cost (accounting)