Có 1 kết quả:

lì shǐ bèi jǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

historical background