Có 1 kết quả:

lì nián

1/1

lì nián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) over the years
(2) bygone years

Một số bài thơ có sử dụng