Có 1 kết quả:

lì shí

1/1

lì shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to last
(2) to take (time)
(3) period
(4) diachronic