Có 1 kết quả:

lì xiǎn

1/1

lì xiǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to experience adventures

Một số bài thơ có sử dụng