Có 1 kết quả:

guī bìng

1/1

guī bìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to put together
(2) to add
(3) to merge