Có 1 kết quả:

guī yī

1/1

guī yī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to convert to (a religion)
(2) to rely upon
(3) refuge
(4) mainstay

Một số bài thơ có sử dụng