Có 1 kết quả:

guī rù

1/1

guī rù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to assign (to a class)
(2) to classify as
(3) to include