Có 1 kết quả:

guī gōng

1/1

guī gōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to commandeer
(2) to take over for the state