Có 1 kết quả:

guī gōng

1/1

guī gōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to give credit
(2) to give sb his due
(3) attribution