Có 1 kết quả:

guī guó

1/1

guī guó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to go home (to one's native country)
(2) to return from abroad

Một số bài thơ có sử dụng