Có 1 kết quả:

guī sù

1/1

guī sù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) place to return to
(2) home
(3) final destination
(4) ending

Một số bài thơ có sử dụng