Có 1 kết quả:

guī níng

1/1

guī níng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(literary) (of a married woman) to visit one's parents

Một số bài thơ có sử dụng