Có 1 kết quả:

guī xīn sì jiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

with one's heart set on speeding home (idiom)